Nov 20, 2020
Scott Schwab, Kansas Secretary of State
State of the State